loading
7
0
19 grudzień 2018
19 grudnia
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Hbr 10, 37
Ten, który ma nadejść, nie będzie zwlekał * i nie będzie już lęku na świecie, * bo On jest naszym Zbawicielem.
Kolekta
Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga, spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę Wcielenia * i sławili ją z pełnym miłości oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIESdz 13, 2-7. 24-25a
Anioł zapowiada narodzenie Samsona
Czytanie z Księgi Sędziów
W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: «Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się: nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazi rejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraelitów z rąk filistyńskich».
     Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: «Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby oblicze anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: „Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci”».
     Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch zaś Pana począł na niego oddziaływać.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 71
Refren: Będę opiewał chwałę Twoją, Boże.
     Bądź dla mnie skałą schronienia *
     i zamkiem warownym, aby mnie ocalić.
     Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą, *
     Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Refren: Będę opiewał chwałę Twoją, Boże.
     Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
     Panie, Tobie ufam od młodości.
     Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
     od łona matki moim opiekunem.
Refren: Będę opiewał chwałę Twoją, Boże.
     Opowiem o potędze Pana, *
     będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
     Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
     i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Refren: Będę opiewał chwałę Twoją, Boże.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)
Alleluja, alleluja, alleluja.
Korzeniu Jessego, który stoisz jak sztandar narodów,
przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaŁk 1, 5-25
Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
     Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia.
     Wtedy ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
     Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały». Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym to poznam? Bo ja sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku».
     Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie».
     Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
     A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: «Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary złożone na Twoim ołtarzu, niech Twoja Boska moc uświęci chleb i wino, * które my, słabi ludzie, Tobie przynosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Antyfona na Komunię
Nawiedzi nas z wysoka Chrystus, Wschodzące Słońce, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, dziękując za udzielone nam łaski, prosimy Ciebie, wzbudź w nas pragnienie darów, których wkrótce nam udzielisz, * i oczyść nasze serca, abyśmy mogli godnie obchodzić święta Narodzenia naszego Zbawiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Strefa PREMIUM
Pomyśl