loading
7
0
17 październik 2019
ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO
biskupa i męczennika
wspomnienie
Święty Ignacy był drugim następcą św. Piotra na biskupstwie w Antiochii. Za czasów cesarza Trajana został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta. W tym celu wysłano go do Rzymu. Z drogi pisał listy do gmin chrześcijańskich wyrażając w nich gorące pragnienie męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. Św. Ignacy osiągnął koronę męczeńską w Rzymie około roku 107. Imię jego wymienia się w Kanonie rzymskim.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieGa 2, 19-20
Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, * teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus; * życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, * który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIERz 3, 21-29
Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.
      Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.
      Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez Prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 130
Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
     Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
     Panie, wysłuchaj głosu mego.
     Nakłoń Twe ucho *
     na głos mojego błagania.
Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
     Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
     Panie, któż się ostoi?
     Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
     aby Ci służono z bojaźnią.
Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
     Pokładam nadzieję w Panu, *
     dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.
     Dusza moja oczekuje Pana *
     bardziej niż strażnicy poranka.
Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 14, 6
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
     Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 11, 47-54
Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
      Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.
      Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
      Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, Ty przyjąłeś ofiarę świętego Ignacego, który jako pszenica Chrystusa został zmielony zębami dzikich zwierząt i stał się czystym chlebem, * przyjmij Ofiarę, którą my Tobie składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Męczennikach nr 72 - Męczeństwo znakiem i przykładem
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta Męczenników. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego N. ukazałeś cuda swojej łaski, * on bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na Komunię
Jestem pszenicą Chrystusową: * niech zmielą mnie zęby dzikich zwierząt, * bym stał się czystym chlebem.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech nas pokrzepi Chleb eucharystyczny, który przyjęliśmy w dzień narodzin dla nieba świętego Ignacego, * abyśmy przez swoje uczynki zasługiwali na nazwę chrześcijan. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl