loading
7
0
17 stycznia 2020
ŚW. ANTONIEGO
opata
wspomnienie
Święty Antoni urodził się około roku 250. Jako młodzieniec, pod wpływem słów Ewangelii: "Jeśli chcesz być doskonałym, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim", rozdał całe swoje mienie odziedziczone po rodzicach i udał się na pustynię egipską koło Tebaidy. Tu prowadził życie samotne, pełne heroicznej ascezy. Koło jego pustelni powstała cała osada pustelników, którzy u św. Antoniego szukali rady. Św. Antoni umarł w roku 356, mając 105 lat. Jego życiorys, napisany wkrótce po jego śmierci przez św. Atanazego, wywarł wielki wpływ na ascezę chrześcijańską.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 92 (91), 13-14
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, * rozrośnie się jak cedr na Libanie; * zasadzony w domu Pańskim, * na dziedzińcach domu naszego Boga
Kolekta
Boże, Ty powołałeś świętego Antoniego, opata, na pustynię, aby Ci służył z podziwu godną gorliwością, spraw, za jego wstawiennictwem, * abyśmy wyrzekli się samych siebie i miłowali Ciebie ponad wszystko. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE1 Sm 8, 4-7. 10-22a
Izraelici domagają się ustanowienia króla
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Zebrała się cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami; ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów».
      Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». Modlił się więc Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą».
      I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił: «Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na swojej roli i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i obarczy pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Sami będziecie narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha».
      Odrzucił lud radę Samuela i wołał: «Nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny!».
      Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przekazał je do uszu Pana. A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj ich głosu i ustanów im króla!».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 89
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
     Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
     i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
     Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
     Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
     Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
     a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
     Bo do Pana należy nasza tarcza, *
     a król nasz do Świętego Izraela.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Łk 7, 16
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Wielki prorok powstał między nami
     i Bóg nawiedził lud swój.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 2, 1-12
Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
      I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».
      A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?».
      Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: „Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!».
      On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij od nas, sług Twoich, dary, które składamy na Twoim ołtarzu obchodząc wspomnienie świętego Antoniego, opata, i spraw, abyśmy wolni od ziemskich przywiązań, * Ciebie uznawali za jedyne bogactwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-2. prefacja o świętych
1.-2. prefację o świętych [nr 70-71] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięMt 19, 21
Jeśli chcesz być doskonały, * idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim * i chodź za Mną.
Modlitwa po Komunii
Boże, Ty pozwoliłeś świętemu Antoniemu odnieść sławne zwycięstwo nad mocami ciemności, spraw, abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem * zawsze pokonywali zasadzki złego ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl