loading
7
0
27 maja 2020
środa 7 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 47 (46), 2
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. * Alleluja.
Kolekta
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem * i szczerze się starał trwać w jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 20, 28-38
Polecam was Bogu, aby dał wam dziedzictwo, ze wszystkimi świętymi
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego: «Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
      Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi.
      Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”».
      Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 68
Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.
Albo: Alleluja.
     Boże, okaż swoją potęgę, *
     potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
     W Twej świątyni nad Jeruzalem, *
     niech królowie złożą Tobie dary!
Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.
Albo: Alleluja.
     Śpiewajcie Bogu królestwa ziemi,
     zagrajcie Panu, *
     On przemierza odwieczne niebiosa.
     Oto wydał głos swój, głos potężny: *
     «Uznajcie moc Bożą!».
Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.
Albo: Alleluja.
     Jego majestat jest nad Izraelem, *
     a Jego potęga w obłokach.
     On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. *
     Niech będzie Bóg błogosławiony!
Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.
Albo: Alleluja.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. J 17, 17ba
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
     uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 17, 11b-19
Uświęć ich w prawdzie
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia; aby się wypełniło Pismo.
      Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
      Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, * dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięJ 15, 26-27
Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, * Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, * On będzie świadczył o Mnie * i wy także świadczyć będziecie. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech uczestnictwo w boskim Sakramencie zawsze nas darzy obfitymi łaskami i oczyszczając swoją mocą * czyni nas godnymi tak wielkiego daru. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl