loading
7
0
16 stycznia 2021
sobota 1 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście
Na wspaniałym tronie widziałem siedzącego Męża, * któremu hołd składa rzesza Aniołów, śpiewając jednogłośnie: * Oto Ten, którego panowanie jest wieczne.
Kolekta
Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu: daj mu poznać, co należy czynić, * i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEHbr 4, 12-16
Jezus wielki arcykapłan
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
      Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 19
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
     Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
     świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
     Jego słuszne nakazy radują serce, *
     jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
     Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
     sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
     Niech znajdą uznanie przed Tobą
     słowa ust moich i myśli mego serca, *
     Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Łk 4, 18
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
     więźniom głosił wolność.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 2, 13-17
Powołanie Mateusza
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». Ten wstał i poszedł za Nim.
      Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?».
      Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie naszą Ofiarę, niech ona uświęci nasze życie * i wyjedna nam to, o co z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 36 (35), 10
Panie, w Tobie jest źródło życia, * i w Twej światłości oglądamy światło.
Albo:
J 10, 101

Ja przyszedłem, aby mieli życie, * i mieli je w obfitości.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, aby ci, których posilasz swoim Sakramentem, godnie Tobie służyli, żyjąc według Twego upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl