loading
7
0
21 stycznia 2021
ŚW. AGNIESZKI
dziewicy i męczennicy
wspomnienie
Świeta Agnieszka, młodziutka rzymianka, poniosła śmierć męczeńską na przełomie III i IV wieku. Na jej grobie wzniesiono bazylikę już w czasach Konstantyna. Jej imię wymienia się w Kanonie rzymskim. Św. Ambroży i papież Damazy sławili ją jako wzór dziewic chrześcijańskich.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Ps 34 (33), 20. 23
Wiele doświadczeń spada na sprawiedliwych, * lecz ze wszystkich Pan ich wybawia. * Pan odkupi dusze sług swoich, * nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw, abyśmy naśladowali stałość w wierze świętej Agnieszki, męczennicy, * której narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEHbr 7, 25 - 8, 6
Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.
      Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.
      Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.
      Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto trzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nawet nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga: «Bacz, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze».
      Teraz zaś Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 40
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
     Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
     lecz otwarłeś mi uszy;
     nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
     Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
     W zwoju księgi jest o mnie napisane:
     Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
     a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
     Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
     i nie powściągałem warg moich, *
     o czym Ty wiesz, Panie.
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
     Niech się radują i weselą w Tobie *
     wszyscy, którzy Ciebie szukają,
     a ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
     niech zawsze mówią: «Pan jest wielki».
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. 2 Tm 1, 10b
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
     a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 3, 7-12
Podziw tłumów dla Jezusa
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano.
      Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, składamy Ci dary w dzień Świętej Agnieszki, przyjmij je łaskawie, * jak przyjąłeś ofiarę jej życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Męczennikach nr 72 - Męczeństwo znakiem i przykładem
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta Męczenników. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego N. ukazałeś cuda swojej łaski, * on bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięJ 15, 13
Nikt nie ma większej miłości od tej, * gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które Święta Agnieszka odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo, spraw, abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem * pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl