loading
7
0
23 stycznia 2021
sobota 2 tydzień zwykły
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 66 (65), 4
Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEHbr 9, 1-3. 11-14
Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Pierwsze przymierze zawierało przepisy służby Bożej i posiadało ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę «Święte Świętych».
      Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.
      Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 47
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
     Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
     radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
     bo Pan najwyższy i straszliwy, *
     jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
     Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
     Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
     Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
     śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
     Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
     hymn zaśpiewajcie!
     Bóg króluje nad narodami, *
     Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Dz 16, 14b
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Otwórz, Panie, nasze serca,
     abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 3, 20-21
Rodzina niepokoi się o Jezusa
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 23 (22), 5
Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi.
Albo:
Por. 1 J 4, 16

Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, * których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl