loading
7
0
5 marca 2021
piątek 2 tygodnia Wielkiego Postu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 31 [30], 2. 5
Panie, do Ciebie się uciekam, * niech nigdy nie doznam zawodu. * Uwolnij z sieci zastawionej na mnie, * bo Ty jesteś moją ucieczką.
Kolekta
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy oczyszczeni przez czterdziestodniową pokutę, * w należytym usposobieniu ducha mogli dojść do zbliżających się świąt wielkanocnych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIERdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Sprzedany przez braci Józef jest typem Chrystusa
Czytanie z Księgi Rodzaju
Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać.
      Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: «Czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcę cię posłać do nich». Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain.
      Oni ujrzeli go z daleka, i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: «Oto tam nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów!».
      Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk; rzekł więc: «Nie zabijajmy go!». I mówił Ruben do nich: «Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu, na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki» – po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu.
      Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie – długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była pusta, bez wody.
      Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: «Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem!». I usłuchali go bracia.
      I gdy kupcy madianiccy mijali ich, bracia, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 105
Refren: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.
     Pan przywołał głód na ziemię *
     i odebrał cały zapas chleba.
     Wysłał przed nimi męża: *
     Józefa, którego sprzedano w niewolę.
Refren: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.
     Kajdanami ścisnęli mu nogi, *
     jego kark zakuto w żelazo,
     aż się spełniła jego przepowiednia, *
     i poświadczyło ją słowo Pańskie.
Refren: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.
     Król posłał, aby go uwolnić, *
     wyzwolił go władca ludów.
     Ustanowił go panem nad swoim domem, *
     władcą całej posiadłości swojej.
Refren: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 3, 16
Chwała Tobie, Królu wieków.
     Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
     każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIAMt 21, 33-43. 45-46
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
      Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”.
      Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?».
      Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
      Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
      Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Miłosierny Boże, niech Twoja łaska pomoże nam prowadzić oddane Tobie życie, * abyśmy mogli godnie składać Najświętszą Ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-4. prefacja wielkopostna
1.-4. prefację wielkopostną [nr 8-11] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komunię 1 J 4, 10
Bóg nas umiłował * i posłał swojego Syna, * jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy zadatek wiecznego zbawienia, daj nam tak gorliwie do niego dążyć, * abyśmy je osiągnęli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl