loading
7
0
15 kwietnia 2021
czwartek 2 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście por. Ps 68 (67), 8-9, 20
Boże, gdy szedłeś przed Twoim ludem, * otworzyłeś mu drogę i z nim przebywałeś, * zadrżała ziemia, niebo deszcz zesłało. * Alleluja.
Kolekta
Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, * przyniosła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 5, 27-33
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?».
      «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».
      Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 34
Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Albo: Alleluja.
     Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
     Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Albo: Alleluja.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
     Pan słyszy wołających o pomoc *
     i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Albo: Alleluja.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
     Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
     ale Pan go ze wszystkich wybawia.
Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Albo: Alleluja.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. J 20, 29
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
     błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 3, 31-36
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
      Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, * abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięMt 28, 20
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu * i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl