loading
7
0
4 sierpnia 2021
ŚW. JANA MARII VIANNEYA
prezbitera
wspomnienie
Święty Jan Maria Vianney, syn ubogich wieśniaków, urodził się w Dardilly koło Lyonu w 1786 roku. Od najmłodszych lat odznaczał się pobożnością i miłością biednych. Pokonawszy wielkie trudności, został kapłanem w 1815 roku. Wkrótce został proboszczem w Ars. Odrodził zobojętniałą parafię przez modlitwę, umartwienie i gorliwą pracę duszpasterską. Jego świętość ściągała tysiące pielgrzymów z dalekich stron. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniem umarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku. Jest patronem proboszczów.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieŁk 4, 18
Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.
Kolekta
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIELb 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-30. 34-35
Kara Boża za szemranie
Czytanie z Księgi Liczb
Na pustyni Paran Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: «Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy są w nich książętami».
      Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów, złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak im opowiedzieli: «Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu; w górach mieszkają Chittyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu».
      Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi, i rzekł: «Trzeba ruszyć i zdobyć kraj – na pewno zdołamy go zająć». Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: «Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas».
      I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: «Kraj, który przeszliśmy, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów – Anakici pochodzą od olbrzymów – a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach». Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos. I płakał lud owej nocy.
      Pan przemówił znów do Mojżesza i Aarona i rzekł: «Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw Mnie. Powiedz im: Na moje życie – mówi Pan – postąpię z wami według słów, które wypowiedzieliście przede Mną. Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od dwudziestu lat wzwyż, wy, którzy przeciwko Mnie szemraliście, nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie, z pewnością nie wejdziecie – z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna. Poznaliście kraj w przeciągu czterdziestu dni; każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy, i poznacie, co to znaczy, gdy Ja się oddalę. Ja, Pan, powiedziałem! Zaprawdę, w ten sposób postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw Mnie. Na tej pustyni zniszczeją i tutaj pomrą».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 106
Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.
Albo: Alleluja.
     Grzeszyliśmy jak nasi ojcowie, *
     popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
     Ojcowie nasi w Egipcie *
     nie pojęli Twych cudów.
Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.
Albo: Alleluja.
     Szybko zapomnieli o Jego czynach, *
     nie czekali na Jego radę.
     Pożądaniem pałając na pustyni, *
     wystawili tam Boga na próbę.
Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.
Albo: Alleluja.
     Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, *
     który wielkich dzieł dokonał w Egipcie,
     rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, *
     zdumiewających nad Morzem Czerwonym.
Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.
Albo: Alleluja.
     Postanowił ich zatem wytracić, *
     gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec.
     On wstawił się do Niego, *
     aby odwrócić Jego gniew niszczący.
Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.
Albo: Alleluja.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Łk 7, 16
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Wielki prorok powstał między nami
     i Bóg nawiedził lud swój.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 15, 21-28
Wiara niewiasty kananejskiej
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
      Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
      Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
      A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
      On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
      A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
      Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!». Od tej chwili jej córka była zdrowa
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale, pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięMt 28, 20
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, * na którą Święty Jan Maria Vainney zasłużył jako wierny szafarz sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego
Albo:
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, spraw, abyśmy naśladując Świętego Jana Marię Vianneya, * nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl