loading
7
0
28 października 2021
ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY TADEUSZA
apostołów
święto
Szymon miał przydomek Zelota - Gorliwiec, ze względu na gorliwość w zachowywaniu Prawa Mojżeszowego.
Św. Juda Tadeusz, brat Jakuba Młodszego, był krewnym Pana Jezusa. Jest autorem listu zaliczonego do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni wzywają go jako orędownika w sprawach beznadziejnych.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście
Bóg z miłości wybrał Szymona i Judę Tadeusza na Apostołów * i dał im wieczną chwałę.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta
Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych Apostołów, spraw za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, * aby Twój Kościół wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEEf 2, 19-22
Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 19
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
     Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
     dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
     Dzień opowiada dniowi, *
     noc nocy wiadomość przekazuje.
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
     Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
     których by dźwięku nie usłyszano.
     Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
     ich słowa aż po krańce świata.
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
     Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 6, 12-19
Chrystus spośród uczniów wybrał dwunastu, których nazwał apostołami
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.
      Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
      Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
      A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary na cześć świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy cieszą się wieczną chwałą, * i spraw, abyśmy godnie uczestniczyli w Najświętszej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-2. prefacja o apostołach
1.-2. prefację o apostołach [nr 67-68] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięJ 14, 23
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, * a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, * i będziemy u niego przebywać.
Modlitwa po Komunii
Przyjąwszy Najświętszy Sakrament, zjednoczeni w Duchu Świętym, pokornie błagamy Cię, Boże, aby Ofiara złożona dla uczczenia męczeństwa apostołów Szymona i Judy Tadeusza, * utwierdziła nas w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY