loading
7
0
3 grudnia 2021
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO
wspomnienie
Święty Franciszek, Hiszpan, poznał w Paryżu Św. Ignacego Loyolę, założyciela Towarzystwa Jezusowego. Pod jego wpływem stał się jednym z jego gorliwych współpracowników w nowym zakonie. Wysłany na misje do Indii nawrócił niezliczone rzesze pogan. Następnie rozpoczął ewangelizację Japonii. Zamierzał dostać się jeszcze do Chin, lecz Bóg odwołał go do wieczności na wyspie Sancian koło Kantonu 3 grudnia 1552 roku. Nadzwyczajna płodność apostolska była owocem jego głębokiego życia wewnętrznego i wierności ćwiczeniom duchowym. Św. Franciszek Ksawery jest patronem misji katolickich. Jego święto przypomina obowiązek wspierania misji modlitwą i ofiarą.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 96 (95), 3-4
Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów, * rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, * bo Pan jest wielki, godzien wszelkiej chwały.
Kolekta
Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, * aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 29, 17-24
W owym dniu oczy niewidomych będą widziały
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan Bóg: «Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym».
      Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 27
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
     Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
     kogo miałbym się lękać?
     Pan obrońcą mojego życia, *
     przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
     O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
     żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
     przez wszystkie dni mego życia,
     abym kosztował słodyczy Pana, *
     stale się radował Jego świątynią.
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
     Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
     w krainie żyjących.
     Oczekuj Pana, bądź mężny, *
     nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
     i oświeci oczy sług swoich.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 9, 27-31
Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!».
      Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».
      Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!».
      Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie».
      I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w dniu wspomnienia świętego Franciszka, który pragnąc zbawienia ludzi udał się w dalekie kraje, spraw, abyśmy czynem świadczyli o prawdziwości Ewangelii * i otoczeni braćmi w wierze zdążali do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięPor. Łk 10, 1. 9
Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili: * Przybliżyło się do was Królestwo Boże.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech Eucharystia zapali w nas ogień tej miłości, którym płonął święty Franciszek pragnąc zbawienia ludzi, abyśmy gorliwiej Tobie służyli * i otrzymali nagrodę obiecaną dobrym pracownikom. Przez Chrystusa, Pana naszego
Strefa PREMIUM
Pomyśl

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY