loading
7
0
8 grudnia 2021
NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
uroczystość
Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu. Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód. W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieIz 61, 10
Ogromnie się weselę w Panu, * dusza moja raduje się w Bogu moim, * bo mnie przyodział w szaty zbawienia, * i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, * jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIERdz 3, 9-15
Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo niewiasty
Czytanie z Księgi Rodzaju
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?».
      On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
      Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?».
      Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».
      Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?».
      Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
      Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».
      Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 98
Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.
     Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
     albowiem uczynił cuda.
     Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
     i święte ramię Jego.
Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.
     Pan okazał swoje zbawienie, *
     na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
     Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
     dla domu Izraela.
Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.
     Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
     zbawienie Boga naszego.
     Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
     cieszcie się, weselcie i grajcie.
Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.
DRUGIE CZYTANIEEf 1, 3-6. 11-12
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
      W Nim dostąpiliśmy udziału my, również z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄŁk 1, 28
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,
     błogosławiona jesteś między niewiastami.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 1, 26-38
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
      Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
      Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
      Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
      Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».
      Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
      Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego».
      Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Wyznanie wiary
Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną Ofiarę, którą Ci składamy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wyznajemy, że Twoja uprzedzająca łaska zachowała Ją od wszelkiej zmazy, * za Jej wstawiennictwem uwolnij nas od wszelkich grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny nr 59 - Misterium Maryi i Kościoła
Następującą prefację odmawia się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego * i obdarzyłeś pełnią łaski, * aby Ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. * Ona jest wizerunkiem Kościoła, * niepokalanej i jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa. * Maryja, najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna, * który jako Baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. * Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi * i jest dla niego wzorem świętości. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty...
Antyfona na Komunię
Głoszę Twoją chwałę, Maryjo, * z Ciebie bowiem wzeszło Słońce sprawiedliwości, * Chrystus, który jest naszym Bogiem.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, niech przyjęty przez nas Sakrament uleczy nas z ran zadanych przez grzech pierworodny, od którego zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę, * przez przywilej Niepokalanego Poczęcia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY