loading
7
0
21 stycznia 2022
ŚW. AGNIESZKI
dziewicy i męczennicy
wspomnienie
Świeta Agnieszka, młodziutka rzymianka, poniosła śmierć męczeńską na przełomie III i IV wieku. Na jej grobie wzniesiono bazylikę już w czasach Konstantyna. Jej imię wymienia się w Kanonie rzymskim. Św. Ambroży i papież Damazy sławili ją jako wzór dziewic chrześcijańskich.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Ps 34 (33), 20. 23
Wiele doświadczeń spada na sprawiedliwych, * lecz ze wszystkich Pan ich wybawia. * Pan odkupi dusze sług swoich, * nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw, abyśmy naśladowali stałość w wierze świętej Agnieszki, męczennicy, * której narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE1 Sm 24, 3-21
Dawid oszczędza Saula
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Zabrał Saul trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi naprzeciw Skały Dzikich Kóz. I przybył Saul do zagród owczych przy drodze.
      Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi, Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego: «Właśnie to jest dzień, o którym Pan powiedział tobie: „Oto Ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wyda słuszne”». Dawid powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi: «Niech mnie broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu panu i pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pańskim». Tymi słowami Dawid powściągnął swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula.
      Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini, zawołał za Saulem: «Panie mój, królu!». Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi, oddając mu pokłon.
      Dawid odezwał się do Saula: «Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie podniosę ręki na mego pana, bo jest pomazańcem Pańskim. Zresztą zobacz, mój ojcze, połę twego płaszcza, którą mam w ręku. Skoro uciąłem połę twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać. Niechaj Pan dokona sądu między mną a tobą, niechaj Pan na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie. Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: „Od złych zło pochodzi”, ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem, za jedną pchłą? Pan więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni mnie przed twoją ręką!».
      Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał: «Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie?». I zaczął Saul głośno płakać. Mówił do Dawida: «Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mnie w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. Przecież jeżeli ktoś spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, co mi dziś uczyniłeś. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 57
Refren: Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną.
     Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
     u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
     Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
     dopóki nie minie klęska.
Refren: Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną.
     Wołam do Boga Najwyższego, *
     do Boga, który wyświadcza mi dobro.
     Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi,
     niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą. *
     Niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Refren: Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną.
     Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
     nad całą ziemią Twoja chwała.
     Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
     a wierność Twoja po chmury.
Refren: Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. 2 Kor 5, 19
Alleluja, alleluja, alleluja.
     W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
     nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 3, 13-19
Jezus wybiera dwunastu Apostołów
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
      Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, składamy Ci dary w dzień Świętej Agnieszki, przyjmij je łaskawie, * jak przyjąłeś ofiarę jej życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Męczennikach nr 72 - Męczeństwo znakiem i przykładem
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta Męczenników. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego N. ukazałeś cuda swojej łaski, * on bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięJ 15, 13
Nikt nie ma większej miłości od tej, * gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które Święta Agnieszka odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo, spraw, abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem * pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY