loading
7
0
25 maja 2022
Środa 6 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 18 (17), 50; 22 (21), 23
Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów, * będę głosił swym braciom Twoje imię. * Alleluja.
Kolekta
Wszechmogący Boże, obchodzimy uroczyście pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna, spraw, abyśmy dzielili radość wszystkich świętych, * gdy On przyjdzie w chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 17, 15. 22 – 18,1
Paweł w Atenach
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego.
      Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił: «Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwie czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga; może dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu”. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych».
      Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem». Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.
      Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 148
Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Albo: Alleluja.
     Chwalcie Pana z niebios, *
     chwalcie Go na wysokościach.
     Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
     chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Albo: Alleluja.
     Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
     władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
     młodzieńcy i dziewczęta, *
     starcy i dzieci.
Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Albo: Alleluja.
     Niech imię Pana wychwalają,
     bo tylko Jego imię jest wzniosłe. *
     Majestat Jego ponad ziemią i niebem.
     On pomnaża potęgę swego ludu.
     Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych. *
     synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Albo: Alleluja.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 14,16
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Parakleta,
     aby z wami był na zawsze.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 16, 12-15
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
      Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».
Oto Słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, * dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komuniępor. J 15, 16. 19
Ja was wybrałem ze świata * i przeznaczyłem was na to, * abyście szli i owoc przynosili, * i by trwał wasz owoc. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl