loading
7
0
24 wrzesnia 2022
Sobota 25 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście
Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.
Kolekta
Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEKoh 11, 9 – 12, 8
Wszystko przemija
Czytanie z Księgi Koheleta
Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija.
      Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: «Nie mam w nich upodobania»; zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu; w czasie gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach; i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną; odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicach płaczki; zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.
      Marność nad marnościami – powiada Kohelet – wszystko jest marnością.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 90
Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
     Obracasz w proch człowieka *
     i mówisz: «Wracajcie synowie ludzcy».
     Bo tysiąc lat w Twoich oczach
     jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
     albo straż nocna.
Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
     Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
     jak trawa, która rośnie:
     rankiem zielona i kwitnąca, *
     wieczorem więdnie i usycha.
Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
     Naucz nas liczyć dni nasze, *
     byśmy zdobyli mądrość serca.
     Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
     Bądź litościwy dla sług Twoich!
Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
     Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
     abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
     Dobroć Pana Boga naszego, niech będzie nad nami
     i wspieraj pracę rąk naszych, *
     dzieło rąk naszych wspieraj!
Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. 2 Tm 1, 10b
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
     a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 9, 43b-45
Druga zapowiedź męki
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 119 (118), 4-5
Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, * aby przestrzegano ich pilnie. * Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * ku przestrzeganiu Twoich ustaw.
Albo:
J 10, 14

Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl