loading
7
0
4 grudnia 2022
2 NIEDZIELA ADWENTU
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Iz 30, 19. 30
Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; * Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały * i uraduje się wasze serce.
Nie odmawia się Chwała na wysokości Bogu.
Kolekta
Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Strefa PREMIUM
Wprowadzenie do czytania

PIERWSZE CZYTANIEIz 11, 1-10
Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. Ispocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
      Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
      Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą ze sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.
      Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Strefa PREMIUM
Wprowadzenie do psalmu
PSALM RESPONSORYJNYPs 72
Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
     Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
     a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
     Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
     i ubogimi według prawa.
Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
     Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość *
     i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
     Będzie panował od morza do morza, *
     od Rzeki aż po krańce ziemi.
Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
     Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
     i ubogiego, który nie ma opieki.
     Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
     nędzarza ocali od śmierci.
Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
     Niech jego imię trwa na wieki, *
     jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
     Niech Jego imieniemwzajemnie się błogosławią, *
     niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.
Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Strefa PREMIUM
Wprowadzenie do czytania
DRUGIE CZYTANIERz 15, 4-9
Chrystus zbawia wszystkich ludzi
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
      Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. Albowiem Chrystus – powiadam – stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano:
      «Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄŁk 3, 4c. 6
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
     wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Strefa PREMIUM
Wprowadzenie do Ewangelii
EWANGELIAMt 3, 1-12
Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!».
      Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
      A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:
      «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
      Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Wyznanie wiary
Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, * wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1. Prefacja Adwentowa nr 1 - Dwa przyjścia Chrystusa
Następującą prefację odmawia się w Mszach okresowych od pierwszej niedzieli Adwentu aż do dnia 16 grudnia oraz w innych Mszach odprawianych w tym okresie, które nie mają własnej prefacji.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby nam udzielić obiecanych darów, * których, czuwając, z ufnością oczekujemy. Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięBa 5, 5; 4, 36
Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, * i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga.
Modlitwa po Komunii
Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne * i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Refleksja na dziś
Strefa PREMIUM
Pomyśl