loading
7
0
28 marca 2023
Wtorek 5 tygodnia Wielkiego Postu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 27 (26), 14
Oczekuj Pana, bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Kolekta
Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, aby w naszych czasach lud Tobie służący * wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIELb 21, 4-9
Wąż miedziany znakiem ocalenia
Czytanie z Księgi Liczb
Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu, na pustyni, pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny».
      Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem.
      Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 102
Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.
     Panie, wysłuchaj modlitwę moją, *
     a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie.
     Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
     nakłoń ku mnie Twe ucho, *
     w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!
Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.
     Poganie będą się bali imienia Pana, *
     a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
     bo Pan odbuduje Syjon *
     i ukaże się w swym majestacie.
Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.
     Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
     i nie odrzuci ich modłów.
     Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
     lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.
     Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
     popatrzył z nieba na ziemię,
     aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
     aby skazanych na śmierć uwolnić.
Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Słowo Boże.
     Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
     każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIAJ 8, 21-30
Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
      Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?».
      A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
      Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?».
      Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
      Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
      Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Miłosierny Boże, składamy Tobie przebłagalną Ofiarę, abyś litościwie odpuścił nam grzechy * i sam pokierował niestałymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1. Prefacja o Męce Pańskiej [nr 17] - Potęga Krzyża
Następującą prefację odmawia się w piątym tygodniu Wielkiego Postu i w Mszach o tajemnicy Krzyża i Męki Pańskiej.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty...
Antyfona na Komunię J 12, 32
Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach * zbliżał nas do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl