loading
7
0
29 marca 2023
Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście por. Ps 18 (17), 48-49
O Panie, wybawicielu mój od ludzi pełnych gniewu, * Ty mnie wyniesiesz ponad moich przeciwników i oswobodzisz od człowieka niegodziwego.
Kolekta
Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie, oświeć serca Twoich dzieci, oczyszczone przez pokutę, * i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDn 3, 14-20. 91-92. 95
Ocalenie trzech młodzieńców
Czytanie z Księgi proroka Daniela
Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?».
      Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś».
      Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca.
      Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: «Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?». Oni zaś odpowiedzieli królowi: «Oczywiście, królu». On zaś w odpowiedzi rzekł: «Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego».
      Nabuchodonozor powiedział na to: «Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYDn 3, 52-56
Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
     Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.
     Błogosławione jest imię Twoje,
     pełne chwały i świętości, *
     chwalebne i wywyższone na wieki.
Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
     Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
     uwielbiony i przesławny na wieki.
     Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
     uwielbiony i przesławny na wieki.
Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
      Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie
     który zasiadasz na Cherubach, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.
     Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.
Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Łk 8, 15
Chwała Tobie, Słowo Boże.
     Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
     i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIAJ 8, 31-42
Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
      Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”».
      Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».
      W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
      Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».
      Rzekli do Niego: «My się nie urodziliśmy z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
      Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, nasz Ojcze, od Ciebie pochodzą dary, które składamy ku Twojej chwale, * przemień je w Sakrament uzdrawiający nasze dusze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1. Prefacja o Męce Pańskiej [nr 17] - Potęga Krzyża
Następującą prefację odmawia się w piątym tygodniu Wielkiego Postu i w Mszach o tajemnicy Krzyża i Męki Pańskiej.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty...
Antyfona na Komunię Kol 1, 13-14
Bóg nas przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, * w którym mamy odkupienie, * odpuszczenie grzechów.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, niech przyjęty Sakrament przyniesie nam uzdrowienie, niech oczyści nasze serca ze złych skłonności * i utwierdzi nas w przyjaźni z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl