loading
7
0
1 kwietnia 2023
Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 22 (21), 20. 7
Panie, nie stój z daleka, * pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. * Jestem robak, a nie człowiek, * pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.
Kolekta
Boże, Ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi, teraz jednak hojniej udzielasz łaski Twojemu ludowi, wejrzyj na wszystkich, których wybrałeś, * i udziel swojej pomocy katechumenom i ochrzczonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEEz 37, 21-28
Bóg gromadzi rozproszonych
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: «Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa.
      I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.
      Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Zamieszkają w nim oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą.
      I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, i Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYJr 31, 10-13
Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
     Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
     głoście je na wyspach odległych i mówcie:
     «Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
     i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem».
Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
     Pan bowiem uwolni Jakuba, *
     wybawi go z rąk silniejszego od niego.
     Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu *
     i rozradują się błogosławieństwem Pana.
Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
     Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu *
     i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
     Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
     pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.
Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄEz 18, 31ac
Chwała Tobie, Słowo Boże.
     Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
     i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIAJ 11, 45-57
Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.
      Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród».
      Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.
      Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.
      A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?».
      Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez sakrament chrztu odradzasz do życia wiecznego tych, którzy w Ciebie wierzą, przyjmij dary i modlitwy sług Twoich, * spełnij ich ufne pragnienia i odpuść im grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1. Prefacja o Męce Pańskiej [nr 17] - Potęga Krzyża
Następującą prefację odmawia się w piątym tygodniu Wielkiego Postu i w Mszach o tajemnicy Krzyża i Męki Pańskiej.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty...
Antyfona na Komunię J 11, 52
Chrystus został wydany, * aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; pokornie Cię błagamy, * abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl