loading
7
0
27 wrzesnia 2023
ŚW. WINCENTEGO À PAULO
prezbitera
wspomnienie obowiązkowe
Święty Wincenty urodził się w Południowej Francji w roku 1581 w ubogiej rodzinie wieśniaczej. Po odpowiednim przygotowaniu, został kapłanem w roku 1600. Pięć lat później został uprowadzony przez piratów i przez lata pozostawał w niewoli w Tunisie. Wróciwszy do Francji był kolejno proboszczem, kapelanem rodziny Gondich i głównym duszpasterzem galerników. Poznawszy nędzę duchową i materialną szerokich mas ludu, założył zgromadzenie księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Ponadto założył cały szereg stowarzyszeń osób świeckich, które pod jego kierunkiem starały się zaradzić rozmaitym potrzebom społecznym. W celu podniesienia poziomu życia wewnętrznego duchowieństwa, wprowadził zwyczaj rekolekcji przed święceniami i zakładał seminaria duchowne pod kierownictwem księży misjonarzy. Umarł w Paryżu 27 września 1660 roku. Leon XIII ogłosił go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia na całym świecie.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Łk 4, 18
Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.
Kolekta
Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, kapłana, apostolską mocą, spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością, * miłowali cierpiących braci i spieszyli im z pomocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEEzd 9, 5-9
Modlitwa Ezdrasza za naród
Czytanie z Księgi Ezdrasza
Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem:
      «Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś.
      A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie, od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYTb 13, 2-8
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
     i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
     To On karze i okazuje miłosierdzie,
     posyła do podziemnej Otchłani *
     i wyprowadza z największej zagłady.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     Wysławiajcie Go, synowie Izraela, *
     wobec narodów,
     wśród których was rozproszył *
     i tam swoją wielkość wam okazywał.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, *
     gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym,
     On sam naszym Ojcem i Bogiem *
     po wszystkie czasy.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     On was karci za wasze nieprawości, *
     lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi.
     I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
     wśród których zostaliście rozproszeni.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
     obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
     Nawróćcie się, grzesznicy,
     i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, *
     kto wie, może znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMk 1, 15
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Bliskie jest królestwo Boże.
     Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 9, 1-6
Rozesłanie Dwunastu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
      Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!».
      Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, Ty dałeś świętemu Wincentemu łaskę do naśladowania całym życiem Ofiary, którą składał, spraw, abyśmy mocą tej Eucharystii * stali się darem miłym dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięPs 107 (106), 8-9
Niech dziękują Panu za Jego dobroć, * za Jego cuda dla synów ludzkich, * bo głodnego nasycił, * a łaknącego napełnił dobrami.
Modlitwa po Komunii
Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego Wincentego i pod jego opieką, * nieśli dobrą nowinę ubogim, naśladując Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Strefa PREMIUM
Pomyśl