loading
7
0
28 wrzesnia 2023
ŚW. WACŁAWA
męczennika
wspomnienie obowiązkowe
Święty Wacław urodził się około roku 907 jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Został wychowany po chrześcijańsku przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając osiemnaście lat, objął rządy. Starał się gorliwie o rozkrzewienie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy dając przykład życia chrześcijańskiego. Był hojny dla ubogich i brał w opiekę prosty lud. Wywołało to opozycję możnowładców, na czele której stanął jego młodszy brat, Bolesław. Zaprosił on Świętego na ucztę i po niej zamordował go u bramy kościoła 28 września 929 roku. Relikwie spoczywają w katedrze praskiej. Święty Wacław jest patronem Czech i katedry krakowskiej.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście
Święty Wacław walczył aż do śmierci w obronie prawa Bożego, * nie bał się gróźb prześladowców, * bo Chrystus był jego mocą.
Kolekta
Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić Królestwo niebieskie więcej niż ziemskie, spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEAg 1, 1-8
Bóg nakazuje odbudowę świątyni
Czytanie z Księgi proroka Aggeusza
W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:
      «Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański.
      Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka.
      Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 149
Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
     głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     a synowie Syjonu radują się swym Królem.
Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Niech imię Jego czczą tańcem, *
     niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Niech święci cieszą się w chwale, *
     niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
     to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 14, 6
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja jestem drogą i prawdą i życiem,
     Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 9, 7-9
Herod chce zobaczyć Jezusa
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
      A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?». I starał się Go zobaczyć.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, przyjmij dary chleba i wina za wstawiennictwem świętego Wacława, męczennika, * który je przygotowywał własnymi rękami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Męczennikach nr 72 - Męczeństwo znakiem i przykładem
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta Męczenników. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego N. ukazałeś cuda swojej łaski, * on bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięMt 16, 24
Jeśli kto chce pójść za Mną, * niech się zaprze samego siebie, * niech weźmie krzyż swój * i niech Mnie naśladuje.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której święty Wacław, męczennik, wiernie Tobie służył * i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl