loading
7
0
29 wrzesnia 2023
ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
archaniołów
święto
Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1, 14), by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia. Archanioł Michał ("Któż jak Bóg") stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem, (Ap 12, 7-9). Archanioł Gabriel ("Bóg jest mocą") wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga (Dn 8, 15; Łk 1, 11). On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1, 28-38). Archanioł Rafał ("Bóg uleczy"), jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem (Tb 12, 15), był opiekunem młodego Tobiasza. Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie poczucie niewidzialnej obecności i wspierającej go działalności Aniołów.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 103 (102), 20
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, * potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, * aby słuchano słów Jego.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta
Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, * którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDn 7, 9-10. 13-14
Zastępy aniołów służą Bogu
Czytanie z Księgi proroka Daniela
Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
      Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Albo
PIERWSZE CZYTANIEAp 12, 7-12a
Michał i jego aniołowie walczą z Szatanem
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
      I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 138
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
     Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
     bo usłyszałeś słowa ust moich.
     Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
     pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
     I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
     bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
     Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
     pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
     Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
     gdy usłyszą słowa ust Twoich.
     I będą opiewać drogi Pana: *
     «Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!».
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Ps 103, 21
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
     i wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 1, 47-51
Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi się do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
      Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?».
      Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
      Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!».
      Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
      Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, składamy Ci Ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem Aniołów łaskawie ją przyjął * i doprowadził nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o Aniołach nr 63 - Chwała Boża jaśnieje w Aniołach
Następującą prefację odmawia się w Mszach o Aniołach.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze składali dziękczynienie, * i abyśmy głosili Twoją chwałę, * która jaśnieje w Aniołach i Archaniołach. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, * wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. * Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów * poznajemy jak jesteś niezmierzony * i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów, * którzy przez Pana Jezusa Chrystusa * wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięPs 138 (137), 1
Będę Cię sławił z całego serca, Panie, * będę Ci śpiewał psalm wobec Aniołów.
Modlitwa po Komunii
Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy umocnieni Chlebem eucharystycznym, * pod opieką Twoich Aniołów czynili postępy na drodze zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl