loading
7
0
30 listopada 2023
ŚW. ANDRZEJA
apostoła
święto
Uczniowie Jana Chrzciciela, Andrzej i Jan, Pierwsi z Apostołów spotykali Chrystusa nad jeziorem. Niedługo potem Andrzej został powołany do grona uczniów Chrystusa razem ze swoim bratem Piotrem i obaj otrzymali zapowiedź, że staną się rybakami ludzi. Według tradycji św. Andrzej został ukrzyżowany w Achai. Na widok krzyża miał zawołać: "O, dobry krzyżu, od dawna upragniony, weź mnie od ludzi i zwróć mnie mojemu Mistrzowi!"
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Mt 4, 18-19
Pan ujrzał obok Jeziora Galilejskiego dwóch braci, * Piotra i Andrzeja, i powiedział do nich: * Pójdźcie za Mną, uczynię was rybakami ludzi.
Kolekta
Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, * aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W kościołach, w których nie celebruje się uroczystości, przed Ewangelią bierze się tylko czytanie z Nowego Testamentu.
PIERWSZE CZYTANIEIz 49, 1-6
Ustanowię Cię światłością dla pogan
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Posłuchajcie mnie, wyspy! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie.
      I rzekł mi: «Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.
      A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».
Oto słowo Boże.
PALM RESPONSORYJNYPs 19
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
     Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
     dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
     Dzień opowiada dniowi, *
     noc nocy wiadomość przekazuje.
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
     Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
     których by dźwięku nie usłyszano:
     Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
     ich słowa aż po krańce świata.
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
DRUGIE CZYTANIERz 10, 9-18
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».
      Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».
      Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: «Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!».
      Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: «Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?». Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
      Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: «Po całej ziemi rozszedł się ich głos i aż na krańce świata ich słowa».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 4, 19
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Pójdźcie za Mną,
     a uczynię was rybakami ludzi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 4, 18-22
Zostawiwszy sieci, poszli za Nim
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, w święto Andrzeja Apostoła przynosimy nasze dary, * przyjmij w tej ofierze także nas i daj nam udział w Twoim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-2. prefacja o apostołach
1.-2. prefację o apostołach [nr 67-68] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komunię J 1, 41-42
Andrzej powiedział do swojego brata, Szymona: * Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. * I przyprowadził go do Jezusa
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech nas umocni przyjęcie Najświętszego Sakramentu, abyśmy za przykładem świętego Andrzeja Apostoła, naśladowali ukrzyżowanego Chrystusa * i mogli żyć razem z Nim w chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Strefa PREMIUM
Pomyśl