loading
7
0
9 grudnia 2023
Sobota 1. tygodnia Adwentu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Ps 80 (79), 2. 4
Przybądź, Panie, który królujesz w niebie, * i okaż nam swoje oblicze, * a będziemy zbawieni.
Kolekta
Boże, Ty zesłałeś na ten świat Twojego Jedynego Syna, aby wybawił ludzi z niewoli grzechu, daj nam, oczekującym z wiarą Twojej łaski, * osiągnąć prawdziwą wolność. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 30, 19-21. 23-26
Bóg zlituje się nad swoim ludem
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci.
      Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo.
      On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana.
      Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 147
Refren: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.
Albo: Alleluja.
     Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
     słodko jest Go wysławiać.
     Pan buduje Jeruzalem, *
     gromadzi rozproszonych z Izraela.
Refren: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.
Albo: Alleluja.
     On leczy złamanych na duchu *
     i przewiązuje ich rany.
     On liczy wszystkie gwiazdy *
     i każdej imię nadaje.
Refren: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.
Albo: Alleluja.
     Nasz Pan jest wielki i potężny, *
     a Jego mądrość niewypowiedziana.
     Pan dźwiga pokornych, *
     karki grzeszników zgina do ziemi.
Refren: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄIz 33, 22
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą,
     Pan naszym królem, On nas zbawi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8
Jezus lituje się nad znękanymi
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
      A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
      Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
      Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą Ofiarę, w której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii * i dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1. Prefacja Adwentowa nr 1 - Dwa przyjścia Chrystusa
Następującą prefację odmawia się w Mszach okresowych od pierwszej niedzieli Adwentu aż do dnia 16 grudnia oraz w innych Mszach odprawianych w tym okresie, które nie mają własnej prefacji.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby nam udzielić obiecanych darów, * których, czuwając, z ufnością oczekujemy. Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięAp 22, 12
Oto przyjdę wkrótce, * a zapłatę mam ze sobą, * aby każdemu oddać według jego uczynków.
Modlitwa po Komunii
Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności * i przygotował na zbliżające się święta. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl