loading
7
0
22 lutego 2024
KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA
święto
Katedra biskupa, tj. ozdobne krzesło, na którym biskup zasiada, jest znakiem jego urzędu nauczyciela, arcykapłana i pasterza. Katedra św. Piotra przypomina, że Chrystus powierzył mu urząd swojego zastępcy na ziemi. Wiara św. Piotra jest skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieŁk 22, 32
Jezus powiedział do Szymona Piotra: * Prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, * a ty nawróciwszy się utwierdzaj twoich braci.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta
Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, * spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE1 P 5, 1-4
Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Pan jest moim pasterzem,
     niczego mi nie braknie, *
     pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
     orzeźwia moją duszę.
     Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
     przez wzgląd na swoją chwałę.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
     Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach mych wrogów.
     Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
     a kielich mój pełny po brzegi.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia
     i zamieszkam w domu Pana *
     po najdłuższe czasy
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 16, 18
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
     a bramy piekielne go nie przemogą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 16, 13-19
Ty jesteś Piotr, tobie dam klucze królestwa niebieskiego
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
      A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
      Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
      Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
      Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie modlitwy i dary Twojego Kościoła, który zachowuje wiarę przekazaną przez świętego Piotra, * i spraw, aby pod jego przewodnictwem osiągnął wieczne dziedzictwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1. Prefacja o Apostołach nr 67 - Apostołowie pasterzami Ludu Bożego
Następującą prefację odmawia się w Mszach o Apostołach, zwłaszcza o świętych Piotrze i Pawle.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty bowiem, wiekuisty Pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, * lecz przez świętych Apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, * aby kierowali nią ci zwierzchnicy, * którym jako namiestnikom swojego Syna * zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięMt 16, 16. 18
Piotr rzekł do Jezusa: * Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. * Jezus odpowiedział: * Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół.
Modlitwa po Komunii
Boże, Ty w święto Piotra Apostoła posiliłeś nas Ciałem i Krwią Chrystusa, * spraw, aby ten zbawienny Sakrament utwierdził nas w jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl