loading
7
0
23 lutego 2024
Piątek 1 tygodnia Wielkiego Postu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 25(24), 17-18
Wyzwól mnie, Panie, od udręki, * spojrzyj na moją nędzę i utrapienie, * i przebacz mi wszystkie grzechy.
Kolekta
Wszechmogący Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne * przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEEz 18, 21-28
Bóg nie chce śmierci grzesznika
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: «Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
      A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony, ale umrze on z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.
      Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
      Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 130, 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3)
Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
     Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
     Panie, wysłuchaj głosu mego.
     Nachyl swe ucho *
     na głos mojego błagania.
Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
     Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
     Panie, któż się ostoi?
     Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
     aby Ci służono z bojaźnią.
Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
     Pokładam nadzieję w Panu,
     dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
     dusza moja oczekuje Pana.
     Bardziej niż strażnicy poranka *
     niech Izrael wygląda Pana.
Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
     U Pana jest bowiem łaska, *
     u Niego obfite odkupienie.
     On odkupi Izraela *
     ze wszystkich jego grzechów.
Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄEz 33, 11
Chwała Tobie, Słowo Boże.
     Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy,
     i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIAMt 5, 20-26
Pojednaj się najpierw z bratem
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
      Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
      Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
      Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Miłosierny Boże, przyjmij łaskawie Ofiarę, przez którą dajesz się przebłagać * i w swojej dobroci przywracasz nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-4. prefacja wielkopostna
1.-4. prefację wielkopostną [nr 8-11] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komunię Ez 33, 11
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się nawrócił i miał życie.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Najświętszego Sakramentu nas odrodzi, niech nas oczyści z dawnych grzechów * i da nam udział w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl