loading
7
0
15 kwietnia 2024
Poniedziałek 3 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście
Zmartwychwstał Dobry Pasterz, * który oddał życie za swoje owce * i umarł, aby nas zbawić. * Alleluja.
Kolekta
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości; spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 6, 8-15
Święty Szczepan przed Sanhedrynem
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
      Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
      Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu». W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.
      Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał».
      A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 119, 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1)
Refren: Błogosławieni, słuchający Pana.
Albo: Alleluja.
     Chociaż zasiadają możni, przeciw mnie spiskując, *
     Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
     Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Refren: Błogosławieni, słuchający Pana.
Albo: Alleluja.
     Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś, *
     naucz mnie swoich ustaw.
     Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
     abym rozważał Twoje cuda.
Refren: Błogosławieni, słuchający Pana.
Albo: Alleluja.
     Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
     obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
     Wybrałem drogę prawdy, *
     pragnąc Twych wyroków.
Refren: Błogosławieni, słuchający Pana.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 4, 4b
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Nie samym chlebem żyje człowiek,
     lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 6, 22-29
Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
      A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?».
      W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
      Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?».
      Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, * abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięJ 14, 27
Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. * Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu * i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl