loading
7
0
20 maja 2024
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA
święto
„Błogosławiona dziewica Maryja ze względu na dar i zadanie boskiego macierzyństwa, dzięki któremu jednoczy się z Synem Odkupicielem i ze względu na swoje szczególne łaski i dary jest głęboko związana także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem" (KK)
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Dz 1, 14
Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie * razem z Maryją, Matką Jezusa.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta
Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką, spraw, aby za wstawiennictwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci, * i pociągał do siebie wszystkie narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest tylko jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIERdz 3, 9-15. 20
Matka wszystkich żyjących
Czytanie z Księgi Rodzaju
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?».
      On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
      Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?».
      Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».
      Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?».
      Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
      Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».
      Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 87, 1b-3. 5-7 (R.: por. 3)
Refren: Głoszą o Tobie rzeczy pełne chwały.
     Gród Jego wznosi się na świętych górach:
     umiłował Pan bramy Syjonu *
     bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
     Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
     miasto Boże.
Refren: Głoszą o Tobie rzeczy pełne chwały.
     O Syjonie powiedzą:
     «Każdy człowiek narodził się na nim, *
     a Najwyższy sam go umacnia».
     Pan zapisuje w księdze ludów: «Oni się tam narodzili».
     I tańcząc śpiewać będą: *
     «Wszystkie moje źródła są w tobie».
Refren: Głoszą o Tobie rzeczy pełne chwały.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
DRUGIE CZYTANIEDz 1, 12-14
Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jeruzalem z góry, zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej.
      Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, błogosławiona Matko Kościoła,
     Ty strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 19, 25-34
Oto Syn Twój. Oto Matka twoja
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
      Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
      I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
      Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!».
      I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
      Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
      Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary i przemień je w Sakrament zbawienia, niech jego działanie rozpali w nas miłość do Dziewicy Maryi, Matki Kościoła, * abyśmy razem z Nią ściślej się zjednoczyli z dziełem odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego
3. Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie nr 57 - Maryja wzorem i Matką Kościoła
Następującą prefację odmawia się w Mszach o Najświętszej Maryi Pannie, Matce Kościoła, i w innych Mszach o NMP.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * i abyśmy Ciebie wielbili oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje Słowo, * poczęła Je w dziewiczym łonie * i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła rodząc jego Założyciela. * Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości * wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, * którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. * Gdy Apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, * łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa * i stała się wzorem modlącego się Kościoła. * Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący * i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, * aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięPor. J 2, 1. 11
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, * i była tam Matka Jezusa. * Wtedy Jezus uczynił początek znaków, * objawił swoją chwałę, * i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Albo:
Por. J 19, 26-27

Jezus wisząc na krzyżu, rzekł do ucznia, którego miłował: * Oto Matka twoja.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia, pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił Dobrą Nowinę wszystkim narodom * i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl