loading
7
0
21 maja 2024
Wtorek 7 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 13 (12), 6
Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. * Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, * będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
Kolekta
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEJk 4, 1-10
Warunki dobrej modlitwy
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła
Najmilsi: Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
      Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»? Daje zaś tym większą łaskę. Dlatego mówi: «Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę».
      Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 55, 7-9. 10-11. 23 (R.: por. 23a)
Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.
     Mówię: «Gdybym miał skrzydła jak gołąb, *
     uleciałbym i spoczął;
     uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni».
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.
     Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
     bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.
     Zrzuć swą troskę na Pana, *
     a On cię podtrzyma,
     nigdy nie dopuści, *
     aby się zachwiał sprawiedliwy.
Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄGa 6, 14
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
     dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 9, 30-37
Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
      Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?». Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
      On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, nasz Ojcze, składając z należną czcią Najświętszą Ofiarę, pokornie Cię prosimy, aby dary złożone ku Twojej chwale * przyczyniły się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 9, 2-3
Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. * Cieszyć się będę i radować Tobą, * zaśpiewam psalm na cześć Twojego imienia, Najwyższy.
Albo:
J 11, 27

Panie, ja wierzę, że Ty jesteś mesjaszem, Synem Bożym, * który na ten świat przyszedł.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, * którego zadatek otrzymaliśmy w tym Sakramencie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl