loading
7
0
24 maja 2024
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
wspomnienie obowiązkowe
Dzisiejsze święto ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało wprowadzone w Polsce.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Jdt 13, 19
Twoja chwała, Maryjo, nie zejdzie na wieki z ust ludzi * wspominających moc Boga. * Alleluja.
Kolekta
Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, przez Jej wstawiennictwo umocnij swój Kościół, * aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEJk 5, 9-12
Cierpliwość i wytrwanie
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
      Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze «tak» niech będzie «tak», a «nie» niech będzie «nie», abyście nie podpadli pod sąd.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 103, 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a)
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
     Błogosław, duszo moja, Pana *
     i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego
     Błogosław, duszo moja, Pana *
     i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
     On odpuszcza wszystkie twoje winy *
     i leczy wszystkie choroby.
     On twoje życie ratuje od zguby, *
     obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
     Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
     nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
     Nie zapamiętuje się w sporze, *
     nie płonie gniewem na wieki.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
     Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
     tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
     Jak odległy jest wschód od zachodu, *
     tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. J 17, 17ba
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
     uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 10, 1-12
Nierozerwalność małżeństwa
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
      I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
      Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?».
      Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
      Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
      W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, * i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana Naszego
1.-4. prefacja o NMP
1.-4. prefację o Najświętszej Maryi Pannie [nr 55-58] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPor. Pwt 10, 21
Pan jest Twoim Bogiem i Twoją chwałą, * On uczynił Tobie wielkie rzeczy. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Panie Jezu, Ty przyjąłeś prawdziwie ludzkie ciało z Dziewicy Maryi, daj nam za Jej pomocą przez Sakrament, który przyjęliśmy, wyzbyć się dawnych grzechów * i żyć w zjednoczeniu z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Strefa PREMIUM
Pomyśl