loading
7
0
20 czerwca 2024
Czwartek 11 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 27 (26), 7. 9
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam. * Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj * i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
Kolekta
Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIESyr 48, 1-14
Pochwała Eliasza i Elizeusza
Czytanie z Mądrości Syracha
Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.
      Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny?
      Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z Otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a z łoża – okrytych chwałą.
      Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Horebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli, i proroków, następców po sobie.
      Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna, i pokolenia Jakuba odnowić.
      Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.
      Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi.
      Nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7 (R.: por. 12a)
Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
     Pan króluje: wesel się, ziemio, *
     radujcie się, liczne wyspy!
     Obłok i ciemność wokół Niego, *
     prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
     Przed Jego obliczem idzie ogień *
     i dokoła pożera Jego nieprzyjaciół.
     Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *
     a ziemia drży na ten widok.
Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
     Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
     przed obliczem Władcy całej ziemi.
     Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
     i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
     Niech zawstydzą się wszyscy,
     którzy czczą posągi, *
     i chlubią się bożkami.
     Niech wszystkie bóstwa *
     hołd Mu oddają.
Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄRz 8, 15
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Otrzymaliście ducha przybrania za synów,
     w którym wołamy: «Abba, Ojcze!».
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 6, 7-15
Modlitwa Pańska
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
      Wy zatem tak się módlcie:
      Ojcze nasz, który jesteś w niebie: niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
      Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, Ty w chlebie i w winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje, i Sakrament, który go odnawia, * spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 27 (26), 4
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, * żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, * po wszystkie dni mego życia.
Albo:
J 17, 11

Ojcze święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których Mi dałeś, * aby tak jak My stanowili jedno.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, Komunia Święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie, spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl
jest