loading
7
0
21 czerwca 2024
ŚW. ALOJZEGO GONZAGI
zakonnika
wspomnienie obowiązkowe
Święty Alojzy Gonzaga urodził się w roku 1568 koło Mantui jako najstarszy syn margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Będąc paziem na dworach w Mantui, Florencji i Madrycie odznaczył się umiłowaniem modlitwy, czystością i umartwieniem. Jako siedemnastoletni młodzieniec wstąpił do zakonu jezuitów. Ustawiczna pamięć na obecność Bożą, duch pokuty, pokora, posłuszeństwo rozwijały się jeszcze bujniej w życiu zakonnym. Umarł jako kleryk jezuicki 21 czerwca 1591 roku zaraziwszy się dżumą przy pielęgnowaniu chorych.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Ps 24 (23), 4. 3
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca wstąpi na górę Pana * i stanie w Jego świętym miejscu.
Kolekta
Boże, Dawco niebieskich darów, Ty połączyłeś w Świętym Alojzym nieskalaną czystość życia z surową pokutą, ponieważ nie naśladowaliśmy go w niewinności, * spraw przez jego modlitwy i wstawiennictwo, abyśmy pełnili pokutę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20
Namaszczenie Joasza na króla
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej
Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że jej syn umarł, wzięła się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich, i przed wzrokiem Atalii ukryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią sześć lat ukryty w świątyni Pańskiej, Atalia zaś panowała w kraju.
      W siódmym roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków i straż przyboczną, przyprowadził ich do siebie w świątyni Pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni Pańskiej, i pokazał im syna królewskiego.
      Setnicy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą. I przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni Pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się wokół króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, nałożył mu diadem i wręczył świadectwo; ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: «Niech żyje król!».
      Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni Pańskiej. Spojrzała: a oto król stoi przy kolumnie – zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i trąby dokoła króla, cała ludność kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: «Spisek! Spisek!». Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: «Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią poszedł, niech zginie od miecza!». Mówił bowiem kapłan: «Nie powinna zginąć w świątyni Pańskiej». Pochwycono ją, a gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie do pałacu, tam poniosła śmierć.
      Jojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, by byli ludem Pańskim, oraz między królem a ludem. Po czym cała ludność wyruszyła do świątyni Baala i zburzyła ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I postawił kapłan Jojada straż przed świątynią Pańską.
      Cała ludność kraju radowała się, a miasto zażywało spokoju.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 132, 11. 12. 13-14. 17-18 (R.; por. 13)
Refren: Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.
     Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
     której nie odwoła:
     «Zrodzone z ciebie potomstwo *
     posadzę na twoim tronie.
Refren: Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.
     A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
     i wskazania, których im udzielę,
     także ich synowie *
     zasiądą na tronie po wieczne czasy».
Refren: Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.
     Pan bowiem wybrał Syjon, *
     tej siedziby zapragnął dla siebie.
     «Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
     tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie».
Refren: Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.
     «Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
     przygotuję światło dla mego pomazańca.
     Odzieję wstydem nieprzyjaciół jego, *
     a nad nim zajaśnieje jego korona».
Refren: Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 5, 3
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Błogosławieni ubodzy w duchu,
     albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 6, 19-23
Gromadźcie sobie skarby w niebie
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
      Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy za przykładem Świętego Alojzego zawsze z czystym sercem uczestniczyli w Uczcie eucharystycznej * i czerpali z tego misterium obfite łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Dziewicach i Zakonnikach nr 74 - Znaczenie życia poświęconego Bogu
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Dziewic i świętych Zakonników. Można ją odmawiać w ich wspomnienia
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi * ze względu na Królestwo niebieskie, * wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. * Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości * i pozwalasz im kosztować darów, * których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na Komunię Ps 78 (77), 24-25
Podarował im chleb z nieba, * Chleb Aniołów spożywał człowiek.
Modlitwa po Komunii
Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem Aniołów, spraw, abyśmy służyli Tobie z czystym sercem * i za przykładem świętego Alojzego zawsze trwali w dziękczynieniu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl
jest