loading

2023.09.13 – ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

Święty Jan Chryzostom był wielkim naśladowcą Chrystusa, szczególnie w tym, by być wiarygodnym pasterzem dla owiec sobie powierzonych. W trudnych czasach głosił wiarę chrześcijańską, piętnował swobodę obyczajów, także rządzących. Sam wymagał od siebie nieskazitelnego postępowania według zasad Ewangelii. Dzięki stylowi, którym przemawiał, głosząc Chrystusa, otrzymał przydomek „Złotousty”. Jan Złotousty zmarł w 407 roku. Dziękujemy Bogu za przykład tak wielkiego pasterza, od którego uczymy się pasji poznawania Chrystusa i życia wiarą na co dzień. Idąc, jak św. Jan Złotousty, za Jezusem, otrzymamy tytuł „błogosławiony”, o którym mówi w dzisiejszej Ewangelii nasz Pan.

jest