PIERWSZE CZYTANIE1 Tm 6, 2c-12
Wierność zdrowej nauce i bezinteresowność w służbie Bożej
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najmilszy: Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
      Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.
      Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 49
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
     Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
     gdy otacza mnie złość podstępnych,
     którzy ufają swoim dostatkom *
     i chełpią się ogromem swego bogactwa?
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
     Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
     ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
     Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy
     i nigdy mu na to nie starczy, *
     aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
     Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
     gdy wzrośnie zamożność jego domu,
     bo kiedy umrze, nic nie weźmie z sobą, *
     a jego bogactwo za nim nie pospieszy.
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
     I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
     «Będą cię sławić, że urządziłeś się dobrze»,
     iść musi do pokolenia swych przodków, *
     do tych, co na wieki nie ujrzą światła.
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Por. Mt 11, 25
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
     że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaŁk 8, 1-3
Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.
Oto słowo Pańskie.