PIERWSZE CZYTANIEIz 26, 1-6
Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do królestwa Bożego
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia umieścił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał.
      Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 118
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.
     Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
     bo łaska Jego trwa na wieki.
     Lepiej się uciekać do Pana,
     niż pokładać ufność w człowieku. *
     Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach.
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.
     Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
     wejdę przez nie i podziękuję Panu.
     Oto jest brama Pana, *
     przez nią wejdą sprawiedliwi.
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.
     Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
     i stałeś się moim Zbawcą.
     O Panie, Ty nas wybaw, *
     pomyślność daj nam. o Panie!
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.
     Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
     błogosławimy wam z Pańskiego domu.
     Pan jest Bogiem *
     i daje nam światło.
Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Por. Iz 55, 6
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć,
     wzywajcie Go, gdy jest blisko.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaMt 7, 21. 24-27
Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
      Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
      Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Oto słowo Pańskie.