PIERWSZE CZYTANIEIz 29, 17-24
W owym dniu oczy niewidomych będą widziały
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan Bóg: «Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym».
      Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 27, 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b)
Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
     Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
     kogo miałbym się lękać?
     Pan obrońcą mego życia, *
     przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
     O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
     żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
     przez wszystkie dni mego życia,
     abym kosztował słodyczy Pana, *
     stale się radował Jego świątynią.
Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
     Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
     w krainie żyjących.
     Oczekuj Pana, bądź mężny, *
     nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
     i oświeci oczy sług swoich.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaMt 9, 27-31
Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!».
      Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».
      Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!».
      Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie».
      I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy
Oto słowo Pańskie.