loading
7
0
14 listopad 2018
Środa 32 tygodnia w ciągu roku
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 88 (87), 3
Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, * nakłoń ucho na moje wołanie.
Kolekta
Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIETt 3, 1-7
Chrześcijanie powinni naśladować Chrystusa w łagodności
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Umiłowany: Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.
     Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 23
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Pan jest moim pasterzem:
     niczego mi nie braknie, *
     pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
     orzeźwia moją duszę.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
     przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
     Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach mych wrogów.
     Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
     kielich mój pełny po brzegi.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia
     i zamieszkam w domu Pana *
     po najdłuższe czasy.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)1 Tes 5, 18
Alleluja, alleluja, alleluja.
Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaŁk 17, 11-19
Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
     Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!». Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom! ». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
     Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
     Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na złożone dary i spraw, abyśmy całym sercem korzystali z owoców męki Twojego Syna, * która się uobecnia w sakramentalnej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Antyfona na Komunię
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. * Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * orzeźwia moją duszę.
Albo:
Łk 24, 35
Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba.
Modlitwa po Komunii
Posileni świętym Darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, * trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl