loading

Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych według Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza

    I

1. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
2. Narodzenie Pańskie, Objawienie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego.
     Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, okresu Wielkanocnego, Środa Popielcowa.
     Dni Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do czwartku włącznie.
     Dni w oktawie Wielkanocy.
3. Uroczystości Pańskie, Najświętszej Maryi Panny oraz świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym.
     Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
4. Uroczystości własne, a mianowicie:
     a) Uroczystość głównego patrona miejscowości lub miasta.
     b) Uroczystość poświęcenia kościoła własnego i rocznia poświęcenia.
     c) Uroczystość tytułu kościoła własnego.
     d) Uroczystość tytułu lub założyciela, albo głównego patrona zakonu lub zgromadzenia.

     II

5. Święta Pańskie umieszczone w kalendarzu ogólnym.
6. Niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i okresu zwykłego.
7. Święta Najświętszej Maryi Panny i świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym.
8. Święta własne, a mianowicie:
     a) Święto głównego patrona diecezji.
     b) Święto rocznicy poświęcenia własnego kościoła katedralnego.
     c) Święto głównego patrona regionu, prowincji, narodu lub większego terytorium.
     d) Święto tytułu, założyciela lub głównego patrona zakonu albo zgromadzenia i prowincji zakonnej, z zachowaniem przepisów zawartych w nr 4.
     e) Inne święta własne jakiegoś kościoła.
     f) Inne święta wpisane do kalendarza diecezji, zakonu lub zgromadzenia.
9. Dni okresu Adwentu od 17 do 24 grudnia włącznie.
     Dni w oktawie Narodzenia Pańskiego.
     Dni powszednie okresu Wielkiego Postu.

     III

10. Wspomnienia obowiązkowe podane w kalendarzu ogólnym.
11. Wspomnienia obowiązkowe własne, a mianowicie:
     a) Wspomnienie patrona miejsca, diecezji, regionu i prowincji, narodu, większego terytorium oraz patrona zakonu lub zgromadzenia i prowincji zakonnej.
     b) Inne wspomnienia obowiązkowe własne danego kościoła.
     c) Inne wspomnienia obowiązkowe wpisane w kalendarzu danej diecezji, zakonu lub zgromadzenia.
12. Wspomnienia dowolne. Można je obchodzić nawet w dni wymienione w nr 9, z zachowaniem jednak odnośnych przepisów podanych w Ogólnym wprowadzeniu do mszału i do Liturgii Godzin.
     W podobny sposób jak wspomnienia dowolne można obchodzić wspomnienia obowiązkowe zachodzące przypadkowo w dni powszednie Wielkiego Postu.
13. Dni powszednie Adwentu do 16 grudnia włącznie.
     Dni okresu Narodzenia Pańskiego od dnia 2 stycznia do soboty po Objawieniu Pańskim.
     Dni powszednie okresu Wielkanocnego od poniedziałku po oktawie Wielkanocy do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego włącznie.
     Dni powszednie okresu zwykłego.

Obchody liturgiczne zbiegające się w tym samym dniu lub bezpośrednio po sobie następujące

Jeżeli kilka obchodów liturgicznych zbiega się w tym samym dniu, pierwszeństwo ma ten, który zajmuje wyższe miejsce w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych.
Uroczystość przypadającą na dzień liturgiczny mający pierwszeństwo przenosi się na najbliższy dzień wolny od obchodów wymienionych w nr 1-8 Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Należy zachować przepisy zawarte w nr 5 Ogólnych norm roku liturgicznego. Obchody niższego stopnia w tym roku opuszcza się.
Jeżeli w tym samym dniu zbiegają się II Nieszpory dnia bieżącego oraz I Nieszpory dnia następnego, to pierwszeństwo mają Nieszpory tego obchodu liturgicznego, który w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych zajmuje wyższe miejsce. Gdy obydwa obchody są równe stopniem, pierwszeństwo mają Nieszpory dnia bieżącego.

Formacja liturgiczna

Comments are disabled.

jest