loading

Regulamin

REGULAMIN

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI „OD SŁOWA DO ŻYCIA”

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Strony Internetowej odslowa.pl działającej pod adresem https://odslowa.pl, oraz aplikacji mobilnych Od Słowa do Życia na Android i iOS.

Aplikacjami zarządza i je prowadzi:

Edycja Świętego Pawła

ul. Św. Pawła 13/15

42-221 Częstochowa

NIP 573-03-02-733

tel.: +48 34 3620 689

fax: +48 34 362 09 89

e-mail: pomoc@odslowa.pl

SŁOWNICZEK:

Aplikacja – aplikacja od Słowa do Życia, dostępna w postaci strony internetowej dostępnej pod adresem, https://odslowa.pl, oraz jako aplikacje mobilne dostępne na platformy Android i Apple;

Strefa PREMIUM – zawiera dostęp do dodatkowych funkcjonalności, Aplikacji opatrzonych informacją Strefa PREMIUM;

Strona internetowa odslowa.pl – strona działający pod adresem https://odslowa.pl, sprzedająca dostęp do Strefy Premium za pośrednictwem Internetu;

Abonament – opłata za Okres Rozliczeniowy, ponoszona przez Klienta z tytułu umożliwienia korzystania ze Strefy PREMIUM, naliczana z góry w momencie uruchomienia Strefy PREMIUM;

Okres Rozliczeniowy – w zależności od wyboru może być to 30, 60 i 90 dni;

Klient – użytkownik, który rozpoczął procedurę zakupu Abonamentu;

Baza Strony Internetowej – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji, które są oferowane na Stronie Internetowej odslowa.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Strony Internetowej odslowa.pl służące do realizacji składanych przez nich zamówień, jak również korzystających z Aplikacji;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Strony Internetowej odslowa.pl podmiot, pośredniczący w realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej odslowa.pl, a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie Internetowym i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 grudnia 2013 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),

2. Przez Stronę Internetową odslowa.pl Edycja Świętego Pawła świadczy następujące usługi elektroniczne:

a. bezpłatne korzystanie z treści Strony Internetowej odslowa.pl do użytku własnego;

b. zakupu Abonamentu;

3. Obowiązki użytkowników Strony Internetowej odslowa.pl:

a. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

b. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

c. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 2.

Warunki realizacji zamówienia Abonamentu

1. Aby złożyć zamówienie na Abonament na Stronie Internetowej odslowa.pl, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail oraz założenie konta oraz spełnienie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną:

a. Składanie zamówień przez Stronę Internetową odslowa.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 41 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub

c) Google Chrom w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Klient może dokonywać zakupu Abonamentu przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://odslowa.pl lub Aplikacji. W tym celu Klient rejestruje konto podając imię, nazwisko i adres e-mail, składa zamówienie na wersję Strefy Premium, i wybiera formę płatności w panelu Podmiotu Realizującego płatność. Po opłaceniu zamówienia Klient, na podany przy rejestracji konta adres e-mail, otrzymuje wiadomość zawierającą informację o Abonamencie.

3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z administratorem Strony Internetowej odslowa.pl, którym jest Edycja Świętego Pawła.

4. Cena Abonamentu na Stronie Internetowej odslowa.pl, uzależniona jest od okresu na jaki została wykupiona:

    • 30 dni – cena 12,00 zł brutto,
    • 60 dni – cena 22,00 zł brutto,
    • 90 dni – cena 30,00 zł brutto.

zamieszczone ceny zakupu Abonamentu, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Abonamentu podana na Stronie Internetowej odslowa.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

6. Strona Internetowa odslowa.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Abonamentu.

7. Cena Abonamentu obowiązująca na Stronie Internetowej odslowa.pl obowiązuje jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem tejże strony.

8. Czas wysyłki zamówienia przez Stronę Internetową odslowa.pl wynosi maksymalnie 24 godziny. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili wysłania wiadomości e-mail, zawierającej informację o Abonamencie.

§ 3.

Warunki reklamacji

(zgłoszenie niezgodności towaru z umową) (formularz reklamacji)

1. Strona Internetowa odslowa.pl w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania.

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Strona Internetowa odslowa.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 4.

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, w tym także aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Abonamentu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Edycję Świętego Pawła, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa, tel.: +48 34 3620 689, fax: +48 34 362 09 89, e-mail: pomoc@odslowa.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza) lub podać następujące informacje:

„Ja …………………… niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy: …………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………….

Imię i nazwisko Klienta(-ów) ………………………………………………………….

Adres Klienta(-ów) ……………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ………………………………………………………………………………….”

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Strona Internetowa odslowa.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Strona Internetowa odslowa.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

§ 5.

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Rejestrując się w Aplikacji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych na Stronie Internetowej odslowa.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Stronę Internetową odslowa.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawą z dnia 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. Św. Pawła 13/15 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia.

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Strony internetowej odslowa.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W tym celu mogą kontaktować się z Edycją Świętego Pawła, wysyłając e-mail pod adres pomoc@odslowa.pl.

4. Strona Internetowa odslowa.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej odslowa.pl przez użytkowników i klientów, koniecznych do:

a) utrzymania sesji Klienta,

b) dostosowania Strony Internetowej odslowa.pl do potrzeb użytkowników,

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Strony Internetowej odslowa.pl.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Abonament prezentowany na Stronie Internetowej odslowa.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Strona Internetowa odslowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Strona Internetowa odslowa.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty Abonamentu odpowiadały rzeczywistości.

4. Ceny podane na Stronie Internetowej odslowa.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w innych punktach sprzedaży Edycji Świętego Pawła.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1422).

6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Stronę Internetową odslowa.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 31 sierpnia 2018 r.

8. Strona Internetowa odslowa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://odslowa.pl.