loading
7
0
23 styczeń 2019
Środa 2 tygodnia w ciągu roku
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 66(65), 4
Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEHbr 7, 1-3. 15-17
Melchizedek typem biblijnym Chrystusa
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest króla pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku swych dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
     Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony inny kapłan, który stał się takim nie według cielesnego przepisu Prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 110
Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
     Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *
     aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
     Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
     «Panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
     Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu
     w blasku świętości, *
     z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
     Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
     «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».
Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Mt 4, 23
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaMk 3, 1-6
Uzdrowienie w dzień szabatu
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
     On zaś rzekł do człowieka, z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
     A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Antyfona na Komunię
Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi.
Albo:
Por. 1 J 4, 16
Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, * których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl