loading
7
0
21 wrzesień 2019
ŚW. MATEUSZA
apostoła i ewangelisty
święto
Mateusz, pochodzący z Kafarnaum, był celnikiem. Pan Jezus powołał go do grona Apostołów. Najstarsza tradycja przypisuje św. Mateuszowi autorstwo pierwszej Ewangelii, napisanej dla Żydów w języku hebrajskim pomiędzy 50 a 60 rokiem. Ewangelia św. Mateusza podaje najdoskonalszy opis życia Pana Jezusa i wykazuje, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieMt 28, 19-20
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, * udzielając im chrztu; * uczcie je zachowywać wszystko, * co wam przykazałem.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta
Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła, spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEEf 4, 1-7. 11-13
Usiłujcie zachować jedność
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
     Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
     Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 19
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
      Niebiosa głoszą chwałę Boga,
      dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
      Dzień opowiada dniowi, *
      noc nocy przekazuje wiadomość.
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
      Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
      których by dźwięku nie usłyszano;
      Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
      ich słowa aż po krańce świata.
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
     Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 9, 9-13
Powołanie Mateusza
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.
     Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
     Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
     On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: “ Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Oddając cześć świętemu Mateuszowi, przynosimy Ci, Boże, nasze dary, i pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wejrzał na swój Kościół, * który utwierdziłeś w wierze przez nauczanie Apostołów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-2. prefacja o apostołach
1.-2. prefację o apostołach [nr 67-68] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięMt 9, 13
Pan mówi: * Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Modlitwa po Komunii
Boże, staliśmy się uczestnikami radości, z jaką święty Mateusz przyjął w swoim domu Zbawiciela, spraw, abyśmy zawsze pokrzepiali się przy stole Chrystusa, * który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Strefa PREMIUM
Pomyśl