loading
7
0
7 lipca 2020
wtorek 14 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 48(47), 10-11
Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie * we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. H Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Kolekta
Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEOz 8, 4-7. 11-13
Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
Tak mówi Pan: «Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Książąt mianowali – też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota – na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się na nich rozpala; jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki; jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy.
      Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy – niech wrócą znów do Egiptu!».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 115
Refren: Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja.
     Nasz Bóg jest w niebie, *
     czyni wszystko, co zechce.
     Ich bożki są ze srebra i złota, *
     dzieła rąk ludzkich.
Refren: Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja.
     Mają usta, ale nie mówią; *
     mają oczy, ale nie widzą.
     Mają uszy, ale nie słyszą; *
     mają nozdrza, ale nie czują zapachu.
Refren: Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja.
     Mają ręce pozbawione dotyku, *
     nogi mają, ale nie chodzą.
     Do nich będą podobni ci, którzy je robią, *
     i każdy, który im ufa.
Refren: Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja.
     Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu, *
     On jest ich pomocą i tarczą.
     Dom Aarona pokłada ufność w Panu, *
     On jest ich pomocą i tarczą.
Refren: Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 10, 14
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja jestem dobrym pasterzem
     i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 9, 32-37
Jezus lituje się nad ludźmi
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!».
      Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
      Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
      A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, niech nas oczyści Ofiara, którą Tobie składamy, * i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 34(33), 9
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Albo:
Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, * a Ja was pokrzepię.
Modlitwa po Komunii
Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie * i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl