loading
7
0
26 stycznia 2021
ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA
biskupów
wspomnienie
Tymoteusz, syn Greka i Żydówki, pochodził z Listry (Dz 16,1). Mimo słabego zdrowia był gorliwy i pełen zapału. Towarzyszył św. Pawłowi w czasie jego podróży misyjnych, przy zakładaniu pierwszych gmin chrześcijańskich. Został biskupem w Efezie.
Tytus pochodził z rodziny pogańskiej. Nawrócony przez św. Pawła był drugim jego powiernikiem i wiernym towarzyszem w pracach apostolskich. Jemu św. Paweł polecił zaprowadzić ład w Koryncie i zorganizować Kościół na Krecie, gdzie został biskupem. Św. Paweł skierował do Tymoteusza i Tytusa listy pasterskie, zawierające zawsze aktualne normy działalności duszpasterskiej i misyjnej w Kościele.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieJr 3,15
Dam wam pasterzy według mego serca, * by was prowadzili rozsądnie i roztropnie.
Kolekta
Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa, spraw przez ich zasługi, * abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE2 Tm 1, 1-8
Żywa wiara Tymoteusza
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!
      Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Pragnę cię zobaczyć – pomny na twoje łzy – by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudniej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała najpierw w twej babce, Lois, i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie.
      Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Albo
PIERWSZE CZYTANIETt 1, 1-5
Tytus synem Pawła we wspólnej wierze
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany, aby szerzyć wśród wybranych Bożych wiarę i poznanie prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego – do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
      Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów, jak ci zarządziłem.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 96
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
     Śpiewajcie Panu pieśń nową *
     śpiewaj Panu, ziemio cała.
     śpiewajcie Panu, *
     sławcie Jego imię.
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
     Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
     Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
     rozgłaszajcie Jego cuda *
     pośród wszystkich ludów.
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
     Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
     oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
     Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
     przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
     Głoście wśród ludów. *
     że Pan jest królem.
     On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
     będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Łk 4, 18
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Pan mnie posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę
     więźniom głosił wolność.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 10, 1-9
Żniwo wielkie, ale robotników mało
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
      Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
      Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę Twojego ludu, którą składamy na Twoją chwałę w dzień Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów * i spraw, aby nam wyjednała wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięMt 20, 28
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, * lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, obchodząc wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów, spraw, abyśmy się w wieczności radowali owocami Ofiary, * którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl