loading
7
0
24 lutego 2021
2021.02.24 - środa 1 tygodnia Wielkiego Postu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków, * niech nasi wrogowie nie triumfują nad nami. * Wybaw nas, Boże Izraela, * ze wszystkich naszych ucisków.
Kolekta
Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, * odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEJon 3, 1-10
Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże
Czytanie z Księgi proroka Jonasza
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.
      Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
      I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblókł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje:
      «Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przyobleką się w wory. Niech żarliwie wołają do Boga! Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, i nie zginiemy?».
      Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 51
Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
     Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
     w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
     Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
     i oczyść mnie z grzechu mojego.
Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
     Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
     i odnów we mnie moc ducha.
     Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
     i nie odbieraj mi świętego ducha swego
Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
     Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
     a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
     Boże, moją ofiarą, jest duch skruszony, *
     pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJl 2, 13
Chwała Tobie, Słowo Boże.
     Nawróćcie się do Boga waszego.
     On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIAŁk 11, 29-32
Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
      Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
      Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, Stwórco całego świata, składamy Ci w ofierze dary, które Ty nam dałeś, abyśmy je Tobie poświęcili, * przemień je w Sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-4. prefacja wielkopostna
1.-4. prefację wielkopostną [nr 8-11] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komunię Por. Ps 5, 12
Niech się cieszą wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, Panie, * niech znajdą wieczną radość w Twojej obecności.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, Ty nieustannie nas posilasz Najświętszym Sakramentem, spraw, niech Pokarm eucharystyczny nas umocni * i da nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl