loading
7
0
27 lutego 2021
sobota 1 tygodnia Wielkiego Postu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 19(18B), 8
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Kolekta
Boże, wiekuisty Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy szukając tego, co jedynie jest konieczne, i pełniąc uczynki miłości, * oddawali Tobie należną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEPwt 26, 16-19
Świętość Ludu Bożego
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: «Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy.
      Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.
      A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 119
Refren: Błogosławieni słuchający Pana.
     Błogosławieni, których droga nieskalana, *
     którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
     Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
     i szukają Go całym sercem.
Refren: Błogosławieni słuchający Pana.
     Ty po to dałeś swoje przykazania, *
     by przestrzegano ich pilnie.
     Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
     ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Refren: Błogosławieni słuchający Pana.
     Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
     gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
     Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
     abyś mnie nigdy nie opuścił.
Refren: Błogosławieni słuchający Pana.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ2 Kor 6, 2b
Chwała Tobie, Słowo Boże.
     Oto teraz czas upragniony,
     oto teraz dzień zbawienia.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIAMt 5, 43-48
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
      A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
      Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, niech święte misteria przygotują nas do przyjęcia uzdrawiającej łaski, * która jest ich owocem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-4. prefacja wielkopostna
1.-4. prefację wielkopostną [nr 8-11] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komunię Mt 5, 48
Bądźcie doskonali, * jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, niech Twoja łaska i pomoc nieustannie towarzyszą wiernym, * których posiliłeś Najświętszym Sakramentem i oświeciłeś nauką z nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl