loading
7
0
22 wrzesnia 2021
środa 25 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście
Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.
Kolekta
Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEEzd 9, 5-9
Modlitwa Ezdrasza za naród
Czytanie z Księgi Ezdrasza
Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem:
      «Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś.
      A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie, od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYTb 13, 2-8
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
     i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
     To On karze i okazuje miłosierdzie,
     posyła do podziemnej Otchłani *
     i wyprowadza z największej zagłady.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     Wysławiajcie Go, synowie Izraela, *
     wobec narodów,
     wśród których was rozproszył *
     i tam swoją wielkość wam okazywał.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, *
     gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym,
     On sam naszym Ojcem i Bogiem *
     po wszystkie czasy.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     On was karci za wasze nieprawości, *
     lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi.
     I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
     wśród których zostaliście rozproszeni.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
     Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
     obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
     Nawróćcie się, grzesznicy,
     i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, *
     kto wie, może znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże.
Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMk 1, 15
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Bliskie jest królestwo Boże.
     Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 9, 1-6
Rozesłanie Dwunastu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
      Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!».
      Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 119 (118), 4-5
Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, * aby przestrzegano ich pilnie. * Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * ku przestrzeganiu Twoich ustaw.
Albo:
J 10, 14

Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY