loading
7
0
20 października 2021
ŚW. JANA KANTEGO
prezbitera
wspomnienie
Święty Jan urodził się w Kętach w roku 1390. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później został jego profesorem i przez 50 lat wykładał teologię. Czterokrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie powstrzymywał się od spożywana mięsa. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc inaczej zaradzić nędzy, wyzbył się własnego odzienia i obuwia. Umarł 24 grudnia 1473 roku, rozdawszy ubogim całe swoje mienie. Relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieSyr 18, 13. 14
Miłosierdzie człowieka zwraca się ku bliźniemu, * miłosierdzie Boże rozciąga się nad całą ludzkością. * Bóg lituje się nad tymi, którzy przyjmują Jego pouczenie, * i którzy się spieszą do Jego przykazań.
Kolekta
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych, i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, * otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIERz 6, 12-18
Chrześcijanin jest sługą sprawiedliwości stroniącym od niewoli grzechu
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.
      Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? Żadną miarą! Czyż nie wiecie, że jeśli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni: bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości?
      Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tego nauczania, któremu was poddano, a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 124
Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.
     Gdyby Pan nie był po naszej stronie, przyznaj, Izraelu,
     gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
     gdy ludzie przeciw nam powstali,
     wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
     kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.
     Wówczas zatopiłaby nas woda,
     potok by popłynął nad nami, *
     wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.
     Błogosławiony Pan, który nas nie wydał *
     na pastwę ich zębom.
Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.
     Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
     sidło się porwało, i zostaliśmy uwolnieni.
     Nasza pomoc w imieniu Pana, *
     który stworzył niebo i ziemię.
Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Mt 24, 42a. 44
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Czuwajcie i bądźcie gotowi,
     bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 12, 39-48
Przypowieść o słudze oczekującym Pana
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
      Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?».
      Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
      Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przez zasługi świętego Jana Kantego, kapłana, przyjmij nasze dary, i spraw, abyśmy miłując Ciebie ponad wszystko, a bliźnich ze względu na Ciebie, * mogli się Tobie podobać w myślach i uczynkach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięJ 13, 35
Po tym wszyscy poznają żeście uczniami moimi, * jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
Modlitwa po Komunii
Posileni Najświętszym Ciałem i Krwią Twoją, pokornie prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi świętego Jana Kantego, kapłana, * naśladowali jego miłosierdzie i uczestniczyli w jego chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Strefa PREMIUM
Pomyśl

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY