loading
7
0
28 listopada 2022
Poniedziałek 1 tygodnia Adwentu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Jr 31, 10; Iz 35, 4
Słuchajcie, narody, słowa Pana * i głoście je na całym świecie. * Oto przyjdzie nasz Zbawiciel, * odrzućcie bojaźń.
Kolekta
Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie się przygotować na przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie * i z radością głoszących Jego chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 4, 2-6
Radość zbawionych
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
W owym dniu Odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela. I będzie tak: Ktokolwiek pozostał żywy na Syjonie, i kto się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Jeruzalem.
      Gdy Pan obmyje brud Córy Syjońskiej i krew rozlaną w Jeruzalem oczyści powiewem sądu i podmuchem pożogi, wtedy Pan przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjonu i na tych którzy się tam zgromadzą, we dnie jako obłok z dymu, w nocy jako olśniewający płomień ognia. Albowiem nad wszystkim chwała Pańska będzie osłoną i namiotem, by za dnia dać cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 122
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
     Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
     «Pójdziemy do domu Pana».
     Już stoją nasze stopy *
     w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
     Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
     aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
     Tam ustawiono trony sędziowskie, *
     trony domu Dawida.
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
     Proście o pokój dla Jeruzalem: *
     Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
     Niech pokój panuje w twych murach, *
     a pomyślność w twoich pałacach.
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
     Ze względu na moich braci i przyjaciół *
     będę wołał: «Pokój z tobą!».
     Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
     modlę się o dobro dla ciebie.
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Ps 80 (79), 4
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić,
     okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 8, 5-11
Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
      Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».
      Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci, Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną Ofiarę, * spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1. Prefacja Adwentowa nr 1 - Dwa przyjścia Chrystusa
Następującą prefację odmawia się w Mszach okresowych od pierwszej niedzieli Adwentu aż do dnia 16 grudnia oraz w innych Mszach odprawianych w tym okresie, które nie mają własnej prefacji.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby nam udzielić obiecanych darów, * których, czuwając, z ufnością oczekujemy. Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięPs 106 (105), 4-5; Iz 38, 3
Przyjdź, Panie, i nawiedź nas w pokoju, * abyśmy się cieszyli wobec Ciebie z czystym sercem.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba * i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl