loading
7
0
28 stycznia 2023
ŚW. TOMASZA Z AKWINU
prezbitera i doktora kościoła
wspomnienie obowiązkowe
Święty Tomasz urodził się około roku 1225. Był wychowankiem opactwa Monte Cassino. W młodym wieku wstąpił do zakonu dominikanów. Studiował teologię w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego, a potem w Paryżu, gdzie z kolei sam wykładał. Jest najznakomitszym przedstawicielem filozofii i teologii scholastycznej. Jego główne dzieła: "Suma teologiczna" i "Suma przeciw poganom", są oryginalną syntezą filozofii i teologii scholastycznej. Pisał także komentarze do Pisma św. W ten sposób zrealizował dominikański ideał: przekazywać innym sprawy przemodlone. Umarł 7 marca 1274 roku w drodze na sobór w Lyonie. Jest patronem szkół katolickich.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Syr 15, 5
W swoim Kościele Pan otworzył jego usta, * napełnił go duchem mądrości i rozumu * i przyodział go szatą chwały.
Albo:
Ps 37(36), 30-31

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość,*a język jego mówi to, co słuszne. * Prawo Boże jest w jego sercu * i nie zachwieją się jego kroki.
Kolekta
Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, * spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków

PIERWSZE CZYTANIEHbr 11, 1-2. 8-19
Wiara Abrahama wzorem dla nas
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.
      Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.
      Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarenka piasku na wybrzeżu morza.
      W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto.
      Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».
      Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYŁk 1, 69-75
Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud nawiedził.
     Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
     Jak zapowiedział od dawna *
     przez usta swych świętych proroków.
Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud nawiedził.
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
     że naszym ojcom okaże miłosierdzie
     i wspomni na swe święte przymierze. *
     na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi.
Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud nawiedził.
     Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
     służyć Mu będziemy bez trwogi,
     w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, *
     po wszystkie dni nasze.
Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud nawiedził.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. J 3, 16
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
     każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 4, 35-41
Jezus ucisza burzę
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
      A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?». On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
      Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!». Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, przyjmij dary, które z radością składamy w dzień Świętego Tomasza z Akwinu, * wierni jego pouczeniom oddajemy się Tobie całkowicie razem z Ofiarą uwielbienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięPor. Łk 12, 42
Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, * żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, na Uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa, kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, * abyśmy za przykładem Świętego Tomasza z Akwinu szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl